Algemene Voorwaarden voor www.ingeduijsens.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.ingeduijsens.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Inge Duijsens Fotografie, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 60150211, in deze voorwaarden aangeduid als verkoper. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens de verkoper.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk èn schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Intellectueel eigendom

 1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inge Duijsens Fotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Inge Duijsens Fotografie.
 3. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Inge Duijsens Fotografie te mogen claimen of te veronderstellen.
 4. Inge Duijsens Fotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 5. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Inge Duijsens Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en vooruitbetaling.
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan verkoper heeft kenbaar gemaakt.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere afwijkende voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Met inachtneming van hetgeen in het vorige lid is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper.

Reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij dient koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om òf te herstellen, òf opnieuw te leveren, òf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de verkoopprijs.
 4. Geringen en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Herroepingsrecht en Retourbeleid

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen van het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanner de producten volgens specificaties op maat zijn gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor afdrukken van foto's.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en te gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluitingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere stroringen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat de toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te wijten is.
 4. Indien een situatie zich als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen aan de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichting kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen per aangetekende brief.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van een schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, wordt uitgesloten.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomt worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ingeduijsens.nl op deze pagina.